Kan man ingå avtal med omyndiga?

Vi får ofta frågan om vad som gäller vid försäljning till omyndiga – kan jag sälja till någon under 18 år överhuvudtaget och finns det i så fall några begränsningar när det kommer till vad eller hur jag får sälja? Svaret är att du kan sälja till omyndiga men det finns några begrepp som du bör ha koll på, vi reder ut vad som gäller här.

Omyndiga
Fysiska personer har vad man brukar kalla ”rättskapacitet”. Med rättskapacitet menas att alla fysiska och juridiska personer, och i vissa fall potentiella som ofödda barn, har rätt att äga egendom (rättskapacitetens positiva sida) samt att ha skulder och förpliktelser (rättskapacitetens negativa sida). Exempelvis kan en treåring äga en fastighet, till exempel på grund av arv.

Man måste skilja mellan rättskapacitet och den rättsliga handlingsförmågan – ”handlingskapaciteten”.  Med handlingskapacitet menas en persons rätt att själv köpa, sälja eller ingå avtal eller liknande.

I Sverige blir man myndig vid 18 års ålder. Det medför att man måste vara 18 år för att ingå avtal. Avtal med underårig kan alltså förklaras ogiltigt. Om den underårige däremot lurats, till exempel med falskt id-kort, kan han bli skadeståndsskyldig. Vid 16 års ålder får man använda pengar man själv tjänat till i stort sett vad man vill. Om föräldrarna däremot anser att egendomen 16-åringen har är skadlig för honom kan föräldrarna omhänderta den.

Vuxna utan full rättskapacitet 
Tidigare gällde att den som fyllt 18 år men inte kunde ta hand om sig själv eller sin egendom under vissa förutsättningar omyndigförklarades av domstol. Från och med 1 januari 1990 avskaffades institutet omyndighetsförklaring. Ingen människa ska längre kunna fråntas hela sin rättskapacitet. Däremot finns efter 1990 möjlighet för domstolen att förordna om god man eller förvaltare.

God man
Om någon på grund av sjukdom eller hämmad förståndsutveckling inte kan sköta sina angelägenheter på ett acceptabelt sätt, kan han få en god man utsedd åt sig. Den gode mannen ska hjälpa sin huvudman att förvalta egendom, bevaka hans rätt och på annat sätt tillvarata hans intressen.

Den gode mannen ska ha huvudmannens godkännande för sitt agerande. När det gäller vardagliga handlingar, till exempel att handla mat eller betala hyran, anser man att det finns ett samförstånd om inte huvudmannen sagt något annat. Om den gode mannen ingått avtal som huvudmannen inte samtyckt till ska gode mannen ersätta tredje person den skada som uppkommit. Så även om man fått en god man utsedd har man som huvudman fortfarande kvar sin fulla rättskapacitet.

Förvaltare
Om godmanskap inte är tillräckligt för att hindra att en person skadar sig själv eller sin egendom, kan en förvaltare utses. Förvaltare kan utses åt utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och åt gamla som inte kan ta vara på sig själva eller sin egendom. Förvaltarskapet skräddarsys för den individ det gäller. Förvaltarskap kan innebära att den som fått en förvaltare utsedd åt sig inte själv kan teckna avtal eller skuldsätta sig.

Vad måste jag då tänka på som säljare?
Ja, här är vi tillbaka till det vi alltid trycker på – du måste ta reda på vem du säljer till. Inte bara för att säkerställa att du får betalt i tid för din fordran som vi pratat om många gånger tidigare utan även för att se till att det avtal du tecknar med kunden verkligen är giltigt rent juridiskt.  Det enklaste sättet att ta reda på om din kund har rätt att ingå avtal är att ta en kreditupplysning, då får du svar både på om du rent rättsligt kan teckna ett avtal med kunden och om kunden har förmåga att betala det ni avtalat.

blogg

När och hur får man kräva dröjsmålsränta?

Dröjsmålsräntedebitering har ett förebyggande syfte att få kunderna att betala på rätt sätt och att prioritera dig och ditt företag. Debiteringen visar att vi inte accepterar olovliga räntefria lån, som det ju faktiskt är fråga om ifall man inte betalar sina fakturor i tid. Dröjsmålsräntedebiteringen har även ett lite ”straffande” syfte att förmå kunderna att följa ingångna avtal och på så sätt se till att du får betalt för dina ränteförluster. Korrekt och rationellt utförd är dröjsmålsräntedebiteringen ditt företags effektivaste ”Inkasserare”.

Räntelagen
Det är bara i Skandinavien som det finns en specifik lagstiftning kring dröjsmålsränteförfarande. Dröjsmålsränta accepteras visserligen i många länder men då måste man avtala skriftligt om det. Har du inte avtalat några särskilda villkor med din kund om dröjsmålsräntan gäller Räntelagen (1975:635) – se särskilt 3 § och 4 §. 

Hur hög dröjsmålsränta bör man ta ut?
Med tanke på lagens mycket låga nivå på dröjsmålsräntan är det nödvändigt att avtala om högre räntenivå annars kan man bli utnyttjad som en billig finansieringskälla. Räntesatsen bör uppgå till cirka 2,0 procent per månad, vilket gör en årsränta på 24,0 procent.

När ska man skicka en räntefaktura?
Separat räntefaktura beräknas efter den försenade betalningen mottagits och produceras i samband med uppdatering av reskontran.

Om din kundkrets utgörs av konsumenter har det visat sig vara effektivt att ta ut räntan som en separat post på nästföljande faktura till kunden och baka in den i totalbeloppet på inbetalningskortet – istället för att skicka en separat räntefaktura.

När ska en räntefaktura betalas?
Det finns ingen anledning att lämna kredit på en dröjsmålsräntefaktura. Förfallodag bör därför anges till ”Förfaller till omgående betalning”. För att undvika onödigt administrativt arbete och irritation hos dina kunder bör du däremot lägga på några dagar internt i ert reskontrasystemet – förslagsvis 8 – 10 dagar.

Stör jag kundrelationen med att ta ut en dröjsmålsränta?
Nej det gör du inte, du och din kund har ingått ett avtal som kunden faktiskt bryter genom att inte betala sina fakturor i tid. Det är inget konstigt med att du vill ha ersättning för dina ränteförluster, tvärtom är det en förutsättning för din egen verksamhet och fortsatta affärer.

Paragraftecken-300x212

Vänj inte kunden vid att läsa påminnelser

Fortfarande ser man företagare skicka upp till 3 – 4 påminnelser kanske i förhoppning om att kunderna skall uppskatta att man inte skickar fakturan till inkasso. Vad man egentligen gör är att man vänjer kunden vid att betalningspåminnelser är en del i den affärsuppgörelse man har. Följden kan ju bli att kunden tror att ditt företag ej förväntar sig betalning förrän efter den 4:e påminnelsen.

Samma förödande effekt har förtryckta påminnelser där kunden redan i första påminnelsen kan konstatera att du kommer att skicka ytterligare 3 påminnelser. Detta är ju rena inbjudan till att säga att man inte förväntar sig betalning förrän efter det att hela kedjan av brev har utsänts.

Du har laglig rätt till en påminnelseavgift om f n 60 kronor om överenskommelse träffats senast i samband med skuldens tillkomst. Men man får enligt lag bara ersättning för en (1)påminnelse för en och samma faktura. Rekommendationen från lagstiftaren är – när det gäller svenska kunder – att bara skicka en (1) påminnelse. Det är enligt min uppfattning också policyn i allt fler branscher och framförallt i storföretagen där man har ett högt medvetande om vad varje utestående kreditdag kostar och att risken stiger med åldern på fordringarna. Vid export får man naturligtvis anpassa sig till respektive lands kutym.

Det bör kanske nämnas att det inte finns några formella krav på hur betalningspåminnelsen skall se ut. Det finns heller inget som säger att man måste skicka någon betalningspåminnelse alls innan man vidtar inkassoåtgärd.

Betalning-350x233

Kreditskolan – del 3

Vi har kommit fram till del 3, som handlar om vilka dagliga rutiner som ska utgöra en del av er policy. Ibland kanske man måste låta processerna styra policyn och inte tvärtom. I slutändan är det primära att man sätter ramverket för hur man hanterar vissa situationer.

Fakturering
En klassiker på många företag är att man dröjer för länge med att fakturera ut sin försäljning. Skapa rutiner som innebär att ni inte bara fakturerar en viss dag i veckan eller i allra värsta fall en gång i månaden! Denna rutin ska sedan beskrivas i er policy så att alla medarbetare vet vad som gäller.

Varje utestående kreditdag kostar massor med pengar. Varför räknar man bara på vad det kostar att binda pengar i varulager? Det är lika olönsamt att binda sitt kapital i kundfordringarna. Det är jätteenkelt att räkna på vad varje dag är värd i din verksamhet: Dividera din årsomsättning med 360 så ser du vad varje bunden dag innebär i kronor och ören. Om du bestämmer dig för att förändra vissa rutiner som innebär att pengarna kommer in snabbare kan du även visa det med samma formel. Skulle du ha som mål att sänka din kredittid med 10 dagar, så tar du bara 10 x årsomsättningen och dividerar med 360.

Reklamationer
Enligt 42§ i köplagen uttalas det tydligt att din köpare är skyldig att betala den del av leveransen som motsvarat förväntningarna. Skulle en del vara skadad eller felaktig så får man bara hålla inne den del som motsvarar det skadade/felaktiga. Trots det utnyttjar många köpare möjligheten att avvakta med betalningen av hela fakturan, så se till att ni har en tydlighet i organisationen hur man hanterar reklamationer. Vid försäljning på kredit är det än viktigare med snabb hantering så att fakturor kan bli betalda utan förseningar.

Leveransstopp
Ni måste även skapa interna rutiner för när man ska stoppa kunder med obetalda fakturor för nya leveranser. Detta ser väldigt olika ut på olika företag. För vissa leverantörer räcker det med en obetald faktura, och hos andra kan man få ha flera ärenden på inkasso innan man stoppar för nya ordrar. Definiera vad som är er nivå.

I övrigt behöver ni även ta ställning till när det är dags att skriva av gamla fordringar och istället lägga dem på långtidsbevakning och i bästa fall kunna räkna hem dem som återvunna kundförluster längre fram. Låt inte alla gamla fakturor ligga kvar i reskontran och påverka resultatet om det inte är riktiga tillgångar. Tänk bara på att detta ej kan göras med fakturor ställda till aktiebolag, då måste man ta det som en kundförlust.

Förhoppningsvis har ni nu en del att fundera över och ta ställning till. Boka in planeringsmöten efter sommaren och skapa helt nya arbetssätt för andra halvan av året, mät och analysera hur ert bundna kapital ser ut idag, inför förändringar och mät igen. Jag lovar att även ni, som så många andra kommer märka av hur mycket pengar som frigörs och kan användas till att jobba i företaget.

Nästa vecka avrundar vi den här serien med att prata om vilka avvikelser man normalt har från avtalsvillkoren.

HR organisation

 

Kreditskolan – del 1

Ja, att man ska ha en kreditpolicy är vi ju överens om nu, eller hur? Men hur ska man då tänka kring detta? Hur detaljerad behöver man vara?

Jag tycker att man ska utgå från dessa 4 spår:

 • Avtalsvillkoren
 • Känn din kund
 • De dagliga rutinerna
 • Avvikelserna från avtalen

Vi tar dem del för del och börjar med den första punkten, de superviktiga avtalsvillkoren, som absolut inte får förvanskas och ändras från gång till annan. Åtminstone inte om den som signar med kunden inte är fullt införstådd i vilka konsekvenserna blir. För det är avtalsvillkoren som styr hela din kravprocess – vilka steg du kommer kunna ta och vilka avgifter du kommer kunna kräva vid en utebliven betalning.

Något jag absolut rekommenderar är att man jobbar med kundgrupper, det blir mycket lättare att hantera differentierade villkor då. Ta kontroll över avvikelserna: När är en kund befogad att flyga under radarn och få andra förutsättningar?

Tänk på att ni måste definiera vad som gäller med faktureringsavgifter, betalningsvillkor, räntesatser osv i era avtalsvillkor. Det räcker inte att visa ut villkoren på fakturan, när den väl går ut ska detta redan vara godkänt och klart. Gör det inte svårare än att avtalen görs tillgängliga på er hemsida, en skylt i butiken eller som bilaga till er prislista/offert.

Ska några av dessa villkor sedan få ändras av exempelvis en säljare så bör även det definieras i policyn. Se till att alltid förankra och samarbeta internt gällande er kreditpolicy, naturligtvis måste hela dokumentet gå i linje med företagets mål och visioner. Den ska alltid kommuniceras ut till alla som tar kreditbeslut, ekonomiavdelningen samt de som har kundkontakter, speciellt säljarna. Oftast är det de som är ute och träffar kunder, vilket innebär att alla möjliga överenskommelser kan göras. Toppen vore det ju då om de vet till vilken gräns de får vara kreativa!

Syftet med er policy är att ta kontroll över er kreditgivning samt skapa arbetsro, alla ska veta vad som gäller. En klassisk frågeställning är:  När säljer vi på 14 dagars kredit och varför, och vem får lov att frångå det och erbjuda 30 dagar?

Som jag nämnde tidigare, fundera över att börja kategorisera era kunder. Detta kommer ge er möjlighet att under kontrollerade former kunna erbjuda olika typer av upplägg. Men det berör vi lite närmare nästa gång när vi ska prata om vikten av att känna sin kund!

uffetufftest

Hur påverkas vi av det som sker i Grekland?

Det händer mycket i världen nu, tänker speciellt på den ekonomiska situationen i Grekland. Ett nytt begrepp har myntats: ”Grexit”, som hänvisar till Greklands eventuella utträde ur valutaunionen. Självklart funderar man en del på vad detta kommer innebära för oss här i Sverige. Gällande oss som privatpersoner så haglar det rekommendationer av olika slag, bland annat anser många rådgivare att man bör parkera sitt kapital på ett sparkonto i lämplig nischbank. Men på vilka fler sätt påverkas vi av det som sker?

Jag tog en fika med vår vice vd Anders Lidefelt och pratade om ämnet. Detta var hans reflektioner:

Sveriges handel med Grekland är marginell så den direkta påverkan av ett grekiskt haveri är förmodligen liten. Ett större problem är förmodligen de indirekta effekterna som skulle drabba oss som en följd av att våra större handelspartners, framförallt Tyskland, skulle tvingas till ytterligare nedskrivningar av värdet på sina fordringar på Grekland. Det skulle kunna påverka den tyska ekonomin negativt vilket i sin tur sannolikt skulle smitta Sverige och vår industri. Ett annat, och mera fundamentalt, problem är om det grekiska samhället orkar med en kollaps. Ett utträde skulle kasta Grekland in i en mycket osäker situation och förmodligen orsaka en tvärnit i en redan svag ekonomi. Det är ju inte otänkbart att detta skulle resultera i social oro på ett sätt som vi inte sett inom EU och som också skulle kunna äventyra fundamenten för hur Grekland styrs. En sådan utveckling skulle, tror jag, definitivt sätta sina spår i den ekonomiska tillväxten i Europa. En ekonomi som redan står och stampar på många håll och som centralbankerna försöker blåsa liv i genom räntesänkningar. Vi såg det senaste exemplet idag när den svenska Riksbanken sänkte reporäntan till -0.35%.

Ja, vi följer naturligtvis utvecklingen och kommunicerar ut de råd vi anser är värdefulla för er företagare, när de känns aktuella.

Ha det gott i sommarvärmen!

Sälja på kredit – läskigt eller en framgångsfaktor?

Vet ni hur ofta jag hör från olika håll att man måste hålla sig till e-postpolicyn, eller att man inte får göra si eller så på grund av sociala mediapolicyn. Toppen! Men, hur står det till med det viktigaste av allt, kreditgivningen på företaget?

Jag pratar med hundratals företagare varje år, där man antingen slår sig för bröstet och berättar hur man toksäljer av en fantastisk produkt man är ensam om, eller så är en ekonomiperson frustrerad över att kunderna inte betalar i tid. Stämningen mellan sälj/marknad och ekonomiavdelningen är nog oftast lite frostig, just beroende på att den ena vill öppna gapet och den andra vill vara lite försiktig.

Varför får man inte ner på pränt exakt vad som ska gälla vid försäljning på kredit? Sätt ramverket! Är man så duktig så att man får ner i skrift hur personalen ska vårda varumärket på sociala media, då borde det inte vara svårt att även få till en kreditpolicy. Ett dokument som gör livet på båda sidor mycket lättare. De interna konflikterna ebbar ut och varje individ vet hela tiden vad som gäller i de allra flesta fallen. För undantag från regeln finns det alltid. Förlora aldrig er flexibilitet, samarbetsvilja och chansningarna i vissa affärer. Men sätt reglerna för den stora massan.

Jag kommer att ge er tips på vilka frågor ni som organisation måste svara på. Jag säger organisation och inte ekonomiavdelning, för detta är ett samarbete. Sälj-/marknadschef måste tillsammans med ekonomi-/kreditchef komma fram till den gemensamma linjen som ska gälla, till vilken gräns varje enskild individ får ta egna beslut. Naturligtvis ska detta, superviktiga dokument, gå i linje med företagets mål. Vad har man satt upp för omsättningsmål och vilka kalkylerade kundförluster har man tagit höjd för?

Dags att bygga broar! Vi hörs vidare kring detta ämne under sommaren under begreppet Kreditskolan.

Compliance risk2

Dags att ta nästa steg med ditt företag?

I veckan arrangerades Entreprenörsveckan i Båstad. Vi åkte självklart ner för att kolla läget och se till att uppdatera oss kring vad som händer runt er företagare. Många seminarier berörde det vi sedan länge förstått är en stor fråga – vad ska man tänka på vid tillväxt och hur ska man bäst finansiera sitt företag för att kunna ta språnget vidare till nästa nivå?

Råden var många, finansieringsformerna är många, speciellt för dig som är start-up eller liten. Men oavsett vilken form av finansiering du väljer är det superviktigt att tänka igenom hur stor del av företaget du är beredd att ge upp. En del finansieringsformer kräver att du delar med dig av aktier och ditt inflytande späds ut. Ibland kanske du till och med måste skriva avtal om en Exit, en dag då företaget ska säljas och aktierna kapitaliseras… Utöver de typer av finansiering som vi på Svea Ekonomi erbjuder i form av Factoring, Fakturaköp och Leasing finns det varianter som Crowdfunding, Almis lån, Riskkapitalister eller varför inte finna hjälp bland ”family, friends and fools”.

Så, hur skapas egentligen tillväxt i ett bolag? Många av de som lyckats har valt att hitta kunderna först, de som har specifika behov och kommer att kräva din utveckling. Många gånger smartare än att först kosta på sig produktutveckling och sedan hoppas på att kunderna vill ha det du erbjuder. Tänk alltid på fokus, börja inte planera för tillväxt genom att skjuta med hagelgevär och träffa för brett. Det kan man unna sig när man befinner sig i förvaltning. Se till att jobba med dimensioner i din bokföring så att du kan följa upp produktgrupper på sådan nivå så att du kan lägga ner de produkter som inte är lönsamma. För det är det mycket går tillbaka till hela tiden, behålla lönsamheten.

Det är då jag får vatten på min kvarn. Se till att sälja till rätt kunder, kunder som kommer kunna betala. Siktar du på att skapa tillväxt så ska dina pengar sitta på ditt konto och jobba i företaget. Under sommaren kommer jag att blogga kring vikten av att ha en kreditpolicy. Hur du som jobbar på en ekonomiavdelning, eller är en säljchef som gör kreditbedömningar,  kan bli företagets viktigaste spelare.

Help and support signpost

Vad innebär en betalningsanmärkning?

– och kan man göra affärer med ett företag fast det har en betalningsanmärkning?

Vi börjar med att titta på vad en betalningsanmärkning är; en betalningsanmärkning innebär att man inte har betalat sina skulder i tid. Kreditupplysningsföretagen samlar in information om företag och privatpersoner, till exempel identitetsinformation, ekonomisk information, fastighetsinnehav och betalningsanmärkningar från de offentliga register som förs av myndigheter.

Informationen sammanställs sedan och skall då ge en bild av personens eller företagets betalningsförmåga. En anmärkning är såklart en negativ information, den anses ofta signalera att personen eller företaget har en sämre betalningsförmåga.

De vanligaste betalningsanmärkningarna är:

 • Ansökan om betalningsföreläggande (registreras bara för Aktiebolag)
 • Utslag i mål om betalningsföreläggande
 • Tredskodomar från tingsrätten
 • Restförda skatter
 • Utmätningsförsök
 • Konkurser
 • Ansökan om skuldsanering

Hur länge ligger en betalningsanmärkning kvar?
Kreditupplysningsföretagen offentliggör denna information olika beroende på om man är privatperson eller företag.

 • En ansökan om betalningsföreläggande registreras bara för Aktiebolag och finns kvar hos kreditupplysningsföretagen i 2 kalenderår
 • Ett utslag i mål om betalningsföreläggande för Aktiebolag finns kvar i registren i 5 år.
 • Utslag i om betalningsföreläggande för privatpersoner och enskilda firmor ligger kvar i 3 år

Det går att ”ta bort” en anmärkning men man får bara göra det om den är felaktig eller om det föreligger vissa förutsättningar, som till exempel att skulden var betald innan ansökan lämnades in. Att betalningen har försenats av något som man inte kunde förutse eller är ansvarig för eller om det finns en dom eller förlikning som visar att man inte alls är skyldig att betala.

Man kan alltså inte ta bort en betalningsanmärkning för att ”vara snäll” mot kunden. I ett sådant scenario skulle kreditgivare inte kunna lita på informationen i kreditregistren och på så sätt riskera att göra kreditförluster för att man förlitat sig på felaktig information.

Ska jag alltid säga nej till en affär om min kund har en betalningsanmärkning?
Nej inte alltid, men nu blir det viktigt att ta reda på lite mer. Kontrollera alltid vem som är fordringsägare, är det kanske en konkurrent? Gäller anmärkningen restförda skatter? Parkeringsanmärkning?  Eller är det en ansökan om betalningsföreläggande på ett Aktiebolaget som sedan blivit betald?

En betalningsanmärkning för en parkeringsbot, ska så klart inte stjälpa en affär för 100 000 kronor.

Men har kunden fått en betalningsanmärkning för att de inte betalat min konkurrent i tid,  ja då kan det vara läge att tacka nej till affären. Alternativt att man garderar sig med någon form av säkerhet för att minimera risken för en kreditförlust.

Kreditpolicy
Se till att dina säljare och ekonomiavdelningen har en Kreditpolicy att luta sig mot när frågor uppkommer. En stark och uppdaterad Kreditpolicy som styr med vem och hur vi skall göra affärer på kredit ger garanterat säkrare och lönsammare affärer i ditt företag.

Följ vår blogg i sommar – då berättar vi mer om vad en Kreditpolicy bör innehålla och hur man bör tänka vid upprättande av policyn.

blogg-800x509

Semestertider = Bluffakturatider

Vi börjar närma oss semestertider nu, och därmed ökar frekvensen gällande fakturabluffar. Se till att ha en noggrann kontroll av inkommande fakturor även den lite extra stressiga perioden under sommaren. Skulle det vara så att ni får en faktura, eller ett annat underlag som kan förväxlas med en faktura, som ni inte alls känner igen, så finns det ett par viktiga steg som man inte får missa.

Var noga med att bestrida skriftligen. Antingen via mail, fax eller post. Det viktiga är att hänvisa till fakturanummer samt att ange ett skäl till varför fakturan inte kommer betalas av er. Ta gärna kopior på allt, så att ni har underlag inför framtida, eventuellt fortsatta påtryckningar. Företaget som skickat er fakturan kommer nu inte ha rätt att kräva er via inkasso, utan måste stämma er inför tingsrätt, vilket är ytterst tveksamt om de skulle göra om fakturan saknar laglig grund. Gör även en polisanmälan, så att det finns med i deras register.

Lär även dina medarbetare att inte svara på frågor från säljföretag per telefon, framförallt ska man undvika att svara ja på frågor. Det finns massor av fall där skojarna klippt ihop samtal till att låta som att den utsatta tackar ja till ett avtal/abonnemang som sedan blir jobbigt att komma ur. Det finns även fall där det skickas mail där man ber om kompletterande företagsuppgifter till ett befintligt register. Det man missar är den finstilta texten om att man ingår ett avtal om något man sedan kommer bli fakturerad för.

Med andra ord: var skeptisk. Det brukar löna sig…

Läs gärna mer om bestridandet hos polisen: bestrid.nu

Criminality