Så undviker du onödiga konkurser

I dagens informationssamhälle är det julafton varje dag, när relevanta nyhetsbrev dimper ner i mailboxen, spännande diskussioner pågår i olika intressegrupper på sociala media eller när man på olika möten blir uppdaterad om det senaste. Detta är ju en stor del av mitt arbete på Svea Ekonomi, att fånga upp de trender och förändringar som kan komma att påverka er företagare.

Ett exempel är det jag läste häromdagen, i Ackordcentralens senaste nummer av deras nyhetstidning, om alla de onödiga konkurser som sker på grund av okunskap och skam. Enligt en undersökning av StyrelseAkademien behövs det mer kunskap om obeståndsfrågor i svenska företags styrelser.

I undersökningen visar det sig att:
6 av 10 tillfrågade personer ser det som en skam att ha suttit i ett bolag som hamnat på obestånd
Nära hälften känner till någon som avgått i förtid på grund av en eventuell obeståndssituation
8 Av 10 tror inte att styrelseledamöter har tillräckliga kunskaper om de personliga ansvarsfrågorna vid ett obestånd
6 av 10 valberedningar värdesätter inte styrelseledamöters erfarenheter i en obeståndssituation

Läs hela artikeln på sidan 6-7 här: http://ackordscentralen.sidvisning.se/nr3_2015/

Team illustration

Stör jag kundrelationen när jag skickar påminnelse?

Många företagare tycker att det är obehagligt att påminna sina kunder om att de inte har fullföljt sin del av affären nämligen att betala inom den tid som var överenskommet. För varje dag som löper utan att du fått betalt förlorar du pengar och affären blir i takt med tiden allt sämre för din del. Om ditt företag omsätter 100 MSEK kostar varje dag dig sammantaget  60 000 SEK vid kalkylränta 15 procent.

Dessutom ökar bevisligen risken för utebliven betalning (konkurs) och/eller reklamationer (ofta konstruerade) ju äldre fordran blir. Hur bör då påminnelse utformas? Vad är syftet med påminnelsen? När ska man skicka en påminnelse och hur många ska man skicka?  Frågorna kan vara många och för att kunna svara på dem tittar vi först på:

Varför betalar inte kunderna inom överenskommen tid?
När man skall lägga upp sin ”inkasseringsstrategi” är det viktigt att ställa sig frågan – varför håller inte mina kunder ingånget avtal? (dvs varför betalar de inte i rätt tid?)

De vanligaste orsakerna till betalningsförsening brukar vara;

 1. Reklamationer – ofta tyvärr påhittade, och uppfinningsrikedomen kan vara stor
 2. Otydliga avtalsvillkor – t ex var och hur ska betalning ske
 3. Pengar sägs vara på väg
 4. Ont om likvida medel
 5. Kunden optimerar sin egen lönsamhet (Cash Management) genom att betala så sent som möjligt och det har ju gått förut

Så förstärks betalningsviljan
Syftet med påminnelsen är att se till att förstärka kundens vilja att fullfölja sin del av avtalet m a o betala per omgående eftersom den överenskomna betalningstiden redan förbrukats. Då måste utformningen av texten i påminnelsen få kunden att inse nödvändigheten i att hen ska prioritera betalning av just din faktura före alla andras (hen har kanske ont om likvida medel) eftersom konsekvenserna blir mest kännbara av att ignorera ditt brev (ditt företag tar ju ut full kostnadsersättning och talar i klarspråk vad som händer om kunden inte hör av sig eller betalar).

Ju snabbare efter fakturans förfallodag du skickar påminnelsen desto snabbare får du besked om eventuella s.k. ”betalningsförseningsorsaker” (se punktlistan) ) och det är ju jätteviktigt för då kan du snabbt åtgärda eventuella fel eller missförstånd och kunden kan betala. Hur snabbt efter fakturans förfallodag påminnelsen bör skickas beror naturligtvis på typ av kund och vilken kredittid du lämnat. För snabbt innebär förmodligen en massa onödig irritation och extra arbete. Men säg normalt inte snabbare än 4 -5 dagar efter förfallodagen och inte senare än efter än 10-11 dagar.

Vänj inte kunden att läsa påminnelser
Fortfarande ser man företagare skicka upp till 3-4 påminnelser kanske i förhoppning om att kunderna skall uppskatta att man inte skickar dem på inkasso. Vad man egentligen gör är att man vänjer kunden vid att betalningspåminnelser är en naturlig del i den affärsuppgörelse man har och konsekvensen blir då att kunden tror att du ändå inte förväntar dig betalning förrän efter 4:e påminnelsen. Kunden tror kanske också att du förmodligen tagit extra betalt redan i prissättningen för att täcka ytterligare kostnader för påminnelsehanteringen. Använder du dessutom förtryckta påminnelseblanketter med texten ”1 (4)” ja då är det rena inbjudan till en lång och härligt utsträckt kredittid för din kund.

Kostnader
Du har rätt enligt lag att ta ut en påminnelseavgift om f n 60 kronor om du informerat/överenskommet om det med kunden senast i samband med skuldens tillkomst. Du har bara rätt att ta ut en (1) påminnelseavgift för en och samma faktura. Så redan i lagstiftningen har du rekommendationen att bara skicka en (1) påminnelse. För svenska kunder kunder ska sägas – för när du exporterar får du så klart anpassa dig efter respektive lands kutym och villkor.

Måste man skicka en påminnelse?
Nej, det finns inget i lag som säger att du måste skicka en påminnelse innan du skickar din kund på inkasso. Många anser att det tillhör god kreditsed att skicka påminnelse men du är alltså inte tvungen att göra det.

Jag hoppas att rädslan för att påminna sina kunder om betalning är på väg bort, det är klart att man ska vara rädd om sina kundrelationer men man ska inte heller låta sig utnyttjas av företag som inte håller avtalsvillkor. Ni är ju faktiskt två parter i avtalet.

blogg-png-300x200

 

 

 

Kan man ingå avtal med omyndiga?

Vi får ofta frågan om vad som gäller vid försäljning till omyndiga – kan jag sälja till någon under 18 år överhuvudtaget och finns det i så fall några begränsningar när det kommer till vad eller hur jag får sälja? Svaret är att du kan sälja till omyndiga men det finns några begrepp som du bör ha koll på, vi reder ut vad som gäller här.

Omyndiga
Fysiska personer har vad man brukar kalla ”rättskapacitet”. Med rättskapacitet menas att alla fysiska och juridiska personer, och i vissa fall potentiella som ofödda barn, har rätt att äga egendom (rättskapacitetens positiva sida) samt att ha skulder och förpliktelser (rättskapacitetens negativa sida). Exempelvis kan en treåring äga en fastighet, till exempel på grund av arv.

Man måste skilja mellan rättskapacitet och den rättsliga handlingsförmågan – ”handlingskapaciteten”.  Med handlingskapacitet menas en persons rätt att själv köpa, sälja eller ingå avtal eller liknande.

I Sverige blir man myndig vid 18 års ålder. Det medför att man måste vara 18 år för att ingå avtal. Avtal med underårig kan alltså förklaras ogiltigt. Om den underårige däremot lurats, till exempel med falskt id-kort, kan han bli skadeståndsskyldig. Vid 16 års ålder får man använda pengar man själv tjänat till i stort sett vad man vill. Om föräldrarna däremot anser att egendomen 16-åringen har är skadlig för honom kan föräldrarna omhänderta den.

Vuxna utan full rättskapacitet 
Tidigare gällde att den som fyllt 18 år men inte kunde ta hand om sig själv eller sin egendom under vissa förutsättningar omyndigförklarades av domstol. Från och med 1 januari 1990 avskaffades institutet omyndighetsförklaring. Ingen människa ska längre kunna fråntas hela sin rättskapacitet. Däremot finns efter 1990 möjlighet för domstolen att förordna om god man eller förvaltare.

God man
Om någon på grund av sjukdom eller hämmad förståndsutveckling inte kan sköta sina angelägenheter på ett acceptabelt sätt, kan han få en god man utsedd åt sig. Den gode mannen ska hjälpa sin huvudman att förvalta egendom, bevaka hans rätt och på annat sätt tillvarata hans intressen.

Den gode mannen ska ha huvudmannens godkännande för sitt agerande. När det gäller vardagliga handlingar, till exempel att handla mat eller betala hyran, anser man att det finns ett samförstånd om inte huvudmannen sagt något annat. Om den gode mannen ingått avtal som huvudmannen inte samtyckt till ska gode mannen ersätta tredje person den skada som uppkommit. Så även om man fått en god man utsedd har man som huvudman fortfarande kvar sin fulla rättskapacitet.

Förvaltare
Om godmanskap inte är tillräckligt för att hindra att en person skadar sig själv eller sin egendom, kan en förvaltare utses. Förvaltare kan utses åt utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och åt gamla som inte kan ta vara på sig själva eller sin egendom. Förvaltarskapet skräddarsys för den individ det gäller. Förvaltarskap kan innebära att den som fått en förvaltare utsedd åt sig inte själv kan teckna avtal eller skuldsätta sig.

Vad måste jag då tänka på som säljare?
Ja, här är vi tillbaka till det vi alltid trycker på – du måste ta reda på vem du säljer till. Inte bara för att säkerställa att du får betalt i tid för din fordran som vi pratat om många gånger tidigare utan även för att se till att det avtal du tecknar med kunden verkligen är giltigt rent juridiskt.  Det enklaste sättet att ta reda på om din kund har rätt att ingå avtal är att ta en kreditupplysning, då får du svar både på om du rent rättsligt kan teckna ett avtal med kunden och om kunden har förmåga att betala det ni avtalat.

blogg

När och hur får man kräva dröjsmålsränta?

Dröjsmålsräntedebitering har ett förebyggande syfte att få kunderna att betala på rätt sätt och att prioritera dig och ditt företag. Debiteringen visar att vi inte accepterar olovliga räntefria lån, som det ju faktiskt är fråga om ifall man inte betalar sina fakturor i tid. Dröjsmålsräntedebiteringen har även ett lite ”straffande” syfte att förmå kunderna att följa ingångna avtal och på så sätt se till att du får betalt för dina ränteförluster. Korrekt och rationellt utförd är dröjsmålsräntedebiteringen ditt företags effektivaste ”Inkasserare”.

Räntelagen
Det är bara i Skandinavien som det finns en specifik lagstiftning kring dröjsmålsränteförfarande. Dröjsmålsränta accepteras visserligen i många länder men då måste man avtala skriftligt om det. Har du inte avtalat några särskilda villkor med din kund om dröjsmålsräntan gäller Räntelagen (1975:635) – se särskilt 3 § och 4 §. 

Hur hög dröjsmålsränta bör man ta ut?
Med tanke på lagens mycket låga nivå på dröjsmålsräntan är det nödvändigt att avtala om högre räntenivå annars kan man bli utnyttjad som en billig finansieringskälla. Räntesatsen bör uppgå till cirka 2,0 procent per månad, vilket gör en årsränta på 24,0 procent.

När ska man skicka en räntefaktura?
Separat räntefaktura beräknas efter den försenade betalningen mottagits och produceras i samband med uppdatering av reskontran.

Om din kundkrets utgörs av konsumenter har det visat sig vara effektivt att ta ut räntan som en separat post på nästföljande faktura till kunden och baka in den i totalbeloppet på inbetalningskortet – istället för att skicka en separat räntefaktura.

När ska en räntefaktura betalas?
Det finns ingen anledning att lämna kredit på en dröjsmålsräntefaktura. Förfallodag bör därför anges till ”Förfaller till omgående betalning”. För att undvika onödigt administrativt arbete och irritation hos dina kunder bör du däremot lägga på några dagar internt i ert reskontrasystemet – förslagsvis 8 – 10 dagar.

Stör jag kundrelationen med att ta ut en dröjsmålsränta?
Nej det gör du inte, du och din kund har ingått ett avtal som kunden faktiskt bryter genom att inte betala sina fakturor i tid. Det är inget konstigt med att du vill ha ersättning för dina ränteförluster, tvärtom är det en förutsättning för din egen verksamhet och fortsatta affärer.

Paragraftecken-300x212

Vänj inte kunden vid att läsa påminnelser

Fortfarande ser man företagare skicka upp till 3 – 4 påminnelser kanske i förhoppning om att kunderna skall uppskatta att man inte skickar fakturan till inkasso. Vad man egentligen gör är att man vänjer kunden vid att betalningspåminnelser är en del i den affärsuppgörelse man har. Följden kan ju bli att kunden tror att ditt företag ej förväntar sig betalning förrän efter den 4:e påminnelsen.

Samma förödande effekt har förtryckta påminnelser där kunden redan i första påminnelsen kan konstatera att du kommer att skicka ytterligare 3 påminnelser. Detta är ju rena inbjudan till att säga att man inte förväntar sig betalning förrän efter det att hela kedjan av brev har utsänts.

Du har laglig rätt till en påminnelseavgift om f n 60 kronor om överenskommelse träffats senast i samband med skuldens tillkomst. Men man får enligt lag bara ersättning för en (1)påminnelse för en och samma faktura. Rekommendationen från lagstiftaren är – när det gäller svenska kunder – att bara skicka en (1) påminnelse. Det är enligt min uppfattning också policyn i allt fler branscher och framförallt i storföretagen där man har ett högt medvetande om vad varje utestående kreditdag kostar och att risken stiger med åldern på fordringarna. Vid export får man naturligtvis anpassa sig till respektive lands kutym.

Det bör kanske nämnas att det inte finns några formella krav på hur betalningspåminnelsen skall se ut. Det finns heller inget som säger att man måste skicka någon betalningspåminnelse alls innan man vidtar inkassoåtgärd.

Betalning-350x233

Hur påverkas vi av det som sker i Grekland?

Det händer mycket i världen nu, tänker speciellt på den ekonomiska situationen i Grekland. Ett nytt begrepp har myntats: ”Grexit”, som hänvisar till Greklands eventuella utträde ur valutaunionen. Självklart funderar man en del på vad detta kommer innebära för oss här i Sverige. Gällande oss som privatpersoner så haglar det rekommendationer av olika slag, bland annat anser många rådgivare att man bör parkera sitt kapital på ett sparkonto i lämplig nischbank. Men på vilka fler sätt påverkas vi av det som sker?

Jag tog en fika med vår vice vd Anders Lidefelt och pratade om ämnet. Detta var hans reflektioner:

Sveriges handel med Grekland är marginell så den direkta påverkan av ett grekiskt haveri är förmodligen liten. Ett större problem är förmodligen de indirekta effekterna som skulle drabba oss som en följd av att våra större handelspartners, framförallt Tyskland, skulle tvingas till ytterligare nedskrivningar av värdet på sina fordringar på Grekland. Det skulle kunna påverka den tyska ekonomin negativt vilket i sin tur sannolikt skulle smitta Sverige och vår industri. Ett annat, och mera fundamentalt, problem är om det grekiska samhället orkar med en kollaps. Ett utträde skulle kasta Grekland in i en mycket osäker situation och förmodligen orsaka en tvärnit i en redan svag ekonomi. Det är ju inte otänkbart att detta skulle resultera i social oro på ett sätt som vi inte sett inom EU och som också skulle kunna äventyra fundamenten för hur Grekland styrs. En sådan utveckling skulle, tror jag, definitivt sätta sina spår i den ekonomiska tillväxten i Europa. En ekonomi som redan står och stampar på många håll och som centralbankerna försöker blåsa liv i genom räntesänkningar. Vi såg det senaste exemplet idag när den svenska Riksbanken sänkte reporäntan till -0.35%.

Ja, vi följer naturligtvis utvecklingen och kommunicerar ut de råd vi anser är värdefulla för er företagare, när de känns aktuella.

Ha det gott i sommarvärmen!

Vad innebär en betalningsanmärkning?

– och kan man göra affärer med ett företag fast det har en betalningsanmärkning?

Vi börjar med att titta på vad en betalningsanmärkning är; en betalningsanmärkning innebär att man inte har betalat sina skulder i tid. Kreditupplysningsföretagen samlar in information om företag och privatpersoner, till exempel identitetsinformation, ekonomisk information, fastighetsinnehav och betalningsanmärkningar från de offentliga register som förs av myndigheter.

Informationen sammanställs sedan och skall då ge en bild av personens eller företagets betalningsförmåga. En anmärkning är såklart en negativ information, den anses ofta signalera att personen eller företaget har en sämre betalningsförmåga.

De vanligaste betalningsanmärkningarna är:

 • Ansökan om betalningsföreläggande (registreras bara för Aktiebolag)
 • Utslag i mål om betalningsföreläggande
 • Tredskodomar från tingsrätten
 • Restförda skatter
 • Utmätningsförsök
 • Konkurser
 • Ansökan om skuldsanering

Hur länge ligger en betalningsanmärkning kvar?
Kreditupplysningsföretagen offentliggör denna information olika beroende på om man är privatperson eller företag.

 • En ansökan om betalningsföreläggande registreras bara för Aktiebolag och finns kvar hos kreditupplysningsföretagen i 2 kalenderår
 • Ett utslag i mål om betalningsföreläggande för Aktiebolag finns kvar i registren i 5 år.
 • Utslag i om betalningsföreläggande för privatpersoner och enskilda firmor ligger kvar i 3 år

Det går att ”ta bort” en anmärkning men man får bara göra det om den är felaktig eller om det föreligger vissa förutsättningar, som till exempel att skulden var betald innan ansökan lämnades in. Att betalningen har försenats av något som man inte kunde förutse eller är ansvarig för eller om det finns en dom eller förlikning som visar att man inte alls är skyldig att betala.

Man kan alltså inte ta bort en betalningsanmärkning för att ”vara snäll” mot kunden. I ett sådant scenario skulle kreditgivare inte kunna lita på informationen i kreditregistren och på så sätt riskera att göra kreditförluster för att man förlitat sig på felaktig information.

Ska jag alltid säga nej till en affär om min kund har en betalningsanmärkning?
Nej inte alltid, men nu blir det viktigt att ta reda på lite mer. Kontrollera alltid vem som är fordringsägare, är det kanske en konkurrent? Gäller anmärkningen restförda skatter? Parkeringsanmärkning?  Eller är det en ansökan om betalningsföreläggande på ett Aktiebolaget som sedan blivit betald?

En betalningsanmärkning för en parkeringsbot, ska så klart inte stjälpa en affär för 100 000 kronor.

Men har kunden fått en betalningsanmärkning för att de inte betalat min konkurrent i tid,  ja då kan det vara läge att tacka nej till affären. Alternativt att man garderar sig med någon form av säkerhet för att minimera risken för en kreditförlust.

Kreditpolicy
Se till att dina säljare och ekonomiavdelningen har en Kreditpolicy att luta sig mot när frågor uppkommer. En stark och uppdaterad Kreditpolicy som styr med vem och hur vi skall göra affärer på kredit ger garanterat säkrare och lönsammare affärer i ditt företag.

Följ vår blogg i sommar – då berättar vi mer om vad en Kreditpolicy bör innehålla och hur man bör tänka vid upprättande av policyn.

blogg-800x509

Bolagsformer – vem har ansvaret

Vi pratar alltid om hur viktigt det är att veta vem man gör affärer med, att man alltid ska ta reda på organisationsnumret så man har en chans att få betalt om något går snett i kundrelationen. Men hur ser ansvaret ut i olika bolagsformer och vad berättar organisationsnumret? Beroende på bolagsform gäller olika ansvarsregler för företrädare och innehavare. Här får du en kort lathund för vad som gäller.

Enskild firma EF
Här har innehavaren ett fullständigt personligt betalningsansvar för företagets affärer.

Handelsbolag HB
Handelsbolaget drivs av 2 eller flera personer som har ett solidariskt betalningsansvar.

Kommanditbolag KB
I Kommanditbolag KB finns det alltid en så kallad komplementär (prokurist) som har det totala betalningsansvaret. Prokuristen är oftast ett aktiebolag.

Aktiebolag AB
Aktiebolaget ansvarar för sina skulder – men styrelsen kan bli ansvarig om man förbrukat mer än 50 % av aktiekapitalet och inte upprättar en så kallad Kontrollbalansräkning innan det försätts in konkurs.

Ekonomisk förening
I en Ekonomisk förening har medlemmarna ansvar med begränsning till insatsen i föreningen.

Filial FL
En Filial har ingen rättslig ställning, utan är en del av det utländska företaget.

Vad säger då organisationsnumret?
Med hjälp av organisationsnumret kan du se vilken bolagsform kunden är och vem som har ansvar.

För den Enskilda firman är organisationsnumret alltid innehavarens personnummer. Handels- och Kommanditbolagens organisationsnummer börjar på 9. Aktiebolag, Filialer, Europabolag börjar alltid på 5 (från 9/1 2015 så börjar nya aktiebolags organisationsnummer på 559). Ekonomiska föreningar, Bostadsrättföreningar m.m börjar alltid organisationsnumret på 7 eller 8.

Så här många registrerade företag fanns det i Sverige vid årsskiftet 2014/2015

Aktiebolag 476 128 st
Handelsbolag  67 972 st
Kommanditbolag  21 104 st
Enskilda firmor 511 149 st
Ekonomiska föreningar 14 770  st
Filialer 2 947 st

Vill du veta mer?
Vi håller löpande kurser och seminarier runt om i Sverige där vi ger massor av tips om vad du bör tänka på som företagare. Läs mer och anmäl dig på vår webbplats: http://www.svea.com/sv/swe/Utbildning/

3 varningssignaler vid försäljning på kredit

Det här med kreditgivning är ett hett ämne. Man vill sälja så mycket som möjligt till så många som möjligt. Men ska du bli långlivad och framgångsrik så bör du se till att ha kontroll över krediterna och din kundbas.

Jag tänkte dela med mig av 3 vanliga varningssignaler vid b2b-försäljning. Dessa nyckeltal finns med i kreditupplysningarna, där man bör vara uppmärksam på förändringar över de olika boksluten om procentsatsen ökar eller minskar.

Företag som är yngre än 3 år
Det tar lång tid innan bolaget offentliggör sitt bokslut. Man begär ofta förlängt räkenskapsår, sedan har man ytterligare 6 månader på sig att inkomma med bokslutet till Bolagsverket och sedan skall kreditupplysningsbolagen registrera och värdera informationen.

Fakta: Dessa företag hamnar oftare i obestånd, 45% enligt statistik, mot normalt 5%.Skälen är ofta att man inte lyckas få tag i tillräckligt många kunder inom 3 år.

Företag som saknar styrelse
Om styrelsen saknas, så finns det ingen möjlighet att vidta rättsliga åtgärder för att få betalt, eftersom det saknas firmatecknare. Bolagsverket har till uppgift att se till att ny styrelse anmäls eller att bolaget tvingas till likvidation.

Företag med låg soliditet och kassalikviditet
Kassalikviditeten indikerar ett företags kortfristiga betalningsförmåga. Ett välmående företag bör ha en kassalikviditet på över 100 %.

Soliditeten anger hur stor del av företagets tillgångar som finansierats med sitt eget kapital och ger en indikation om den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten bör vara 15-30 %.

 Schedule profit growth. Calculator, pencil and magnifying glass

Tips!

Vill du räkna på detta så kan du använda dessa formler:

Kassalikviditet = omsättningstillgångar exklusive varulager och

pågående arbeten/kortfristiga skulder

Soliditet = justerat eget kapital /totalt kapital

 

7 tips för att skydda ditt företag mot bedrägeri

Vårt nyhetsbrev Update kommer ut fyra gånger per år. I nummer fyra 2014 kan du bland annat läsa om hur man skyddar sitt företag mot fakturaskojare, med råd från Anders Olofsson på Polisens nationella bedrägericenter:

(Hela artikeln hittar du här  på sidorna 12-13)

Anders Olofssons råd för hur företag kan skydda sig mot bedrägeri:

1.  Se över företagets it-skydd för att förhindra att hemsidan blir kapad. Var vaksam om det dyker upp företag med namn som kan förväxlas med det egna företaget – det är ett vanligt knep från bedragarna för att lura dina kunder.

2.  Bekräfta aldrig frågor om företaget som kommer via mail eller fax. Det kommer att tolkas som att ni har ingått ett avtal, och bluffakturan kommer som ett brev på posten. Var kritisk till alla förfrågningar som kommer från okända avsändare.

3.  Kontrollera dina kunders bolagsföreträdare. Har det skett stora förändringar nyligen kan det vara ett tecken på att något inte är bra. En varningssignal är om företrädarna har en postboxadress eller bor på en c/o-adress. Sådant är vanligt i skojarföretag, men ovanligt bland seriösa företagare.

4. Kolla upp företagets leverantörer. Bedragarna använder ofta så kallade gångare, som utger sig som företrädare för ditt företag för att hämta ut varor till stora belopp.

5. Kontrollera också hur leveranserna går till. Ställ krav på att mottagarens identitet ska kontrolleras. Det ska exempelvis inte räcka med en kråka på ett papper för att lämna en pall med dyra mobiltelefoner. Skriv avtal om detta med distributören.

6. Kontrollera dina kunder. Om du ser att omsättningen har ökat utan någon naturlig förklaring är det en varningssignal om att allt kanske inte står rätt till. Kom ihåg att Bolagsverket är en registrerande myndighet, inte en kontrollmyndighet, och ifrågasätt allt som verkar uppseendeväckande.

7. Betala inte! Även om du känner dig osäker på om det kanske finns en överenskommelse ska man aldrig betala för något man själv inte uppfattar att man har beställt. Gå in på Polisens webbsida- bestrid.nu  där finns detaljerade instruktioner för hur du bestrider en faktura.