Aktiebolagslagen förenklas

Sedan augusti i år är förenklingar för företagen införda i aktiebolagslagen.

Bland annat har man slopat kravet på skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner för bolag som inte är finansiella företag. Man anser att det inte finns skäl att behålla kravet eftersom instruktionerna ofta är kortfattade och intetsägande. Vidare har man beslutat att om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i ett aktiebolag ska stämmoprotokollet inte behöva justeras av en justeringsman.